مطالب علمی در زمینه پزشکی
 

RBC:

  4_۴/۵ میلیون در mm3  در زنان,6-5/4 میلیون در mm3 در مردان

HB:

gr/100ml 14-12 در زنان ,gr/100ml 16-14 در مردان

HCT:

     45-40 درصد در زنان ,50-45 درصد در مردان

WBC:

     8000-6000 در mm3 (ویا 10000-4000 در mm3)

   درصورتی که آزمایش Diff برای WBC درخواست شود منظور تعیین درصد انواع WBC است که مقادیر نرمال آن بصورت زیر می باشد

WBC:

گرانولوسیت یا (PMN):

1.نوتروفیل:  50_70درصد(افزایش در عفونت باکتریایی و التهاب)

2.بازوفیل:1-0 درصد(افزایش درلوسمی)

3.ائوزینوفیل:3-1 درصد(افزایش در بیماری های انگلی و آلرژی)

آگرانولوسیت:

1.لنفوسیت :  35-25 درصد(افزایش در عفونت های ویروسی و لوسمی)

2.مونوسیت: 6 -4 درصد(افزایش در عفونت های مزمن و سل)

v     نام دیگر گرانولوسیت,PMN)   Polymorphonuclear) است.

v     گاهی در برگه آزمایش بجای نوتروفیل ,Seg یا Polys ذکر می شود.سگمان (Segs), همان نوتروفیل بالغ می باشد.

v     گاهی در برگه آزمایش به Bands (نوتروفیل نابالغ) اشاره می شود که مقدار نرمال آن بین 5-0 درصد بوده و افزایش آنرا انحراف به چپ گویند که در عفونت ها اتفاق می افتد.

  THR یا PLT(ترومبوسیت یا پلاکت):

450-150 هزار در mm3

  Retics  (رتیکولوسیت):

گلبول قرمز نارس می باشد که مقدار نرمال آن بین 5/1-5/0 درصد است.شمارش رتیکولوسیت ,سرعت تولید RBC را نشان می دهد.در آنمی و خونریزی افزایش می یابد.

Erytrocyte Sedimentation Rate) ESR) یا سرعت رسوب گلبول قرمز:

mm/hr   13-0 درمردان, mm/hr 20-0 در زنان ,mm/hr 9-0 در کودکان

ESR بدنبال بیماری های عفونی,التهاب,تب روماتیسمی,انفارکتوس قلبی,و حاملگی افزایش می یابد

  شاخص های گلبول قرمز:

 شامل ؛ MCV,MCH,MCHC,RDW می باشند.درصورت وجود کم خونی از این شاخص ها برای تشخیص نوع کم خونی استفاده می شود.

    ( MCV   (Mean Corpuscular Volume :

   متوسط حجم یک گلبول قرمز می باشد که حدود نرمال آن بین 95-80 میکرومتر مکعب(μ m3) است.اگر MCV کمتر ازμ m3)80  )باشد به گلبول قرمز میکروسیت و اگر بیشتر از (μ m3)95 باشد به گلبول قرمز ماکروسیت گفته می شود. MCV در آنمی فقر آهن و تالاسمی کاهش می یابد و در آنمی مگالوبلاستیک (ناشی از کبود ویتامین B12 و اسید فولیک) افزایش می یابد.

   (  MCH  (Mean Corpuscular Hemoglobin :

متوسط وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز می باشد که حدود نرمال آن بین 31-27 پیکوگرم (pg) می باشد. MCH در آنمی میکروسیتیک ناشی از فقر آهن و تالاسمی کاهش می یابد و در آنمی ماکروسیتیک افزایش می یابد.

  (  MCHC (  Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration :

متوسط غلظت یا درصد هموگلوبین دریک گلبول قرمز می باشد که حدود نرمال آن بین 36-32 درصد می باشد. MCHC در آنمی میکروسیتیک ناشی از فقر آهن و تالاسمی کاهش می یابد و در آنمی ماکروسیتیک افزایش می یابد.

    ( RDW (Red blood cell Distribution Width :

 دامنه یا وسعت توزیع اندازه RBC می باشد.در واقع RDW درجه تنوع در اندازه RBC یا تفاوت در اندازه های RBC و یا درجه آنیزوسیتوزیس(نابرابری در اندازه RBC) را نشان می دهد.حدود نرمال RDW بین 5/14-11 درصد می باشد.RDW در تمام انواع کم خونی ها (ناشی از فقر آهن,کمبود ویتامین B12 و کمبود اسید فولیک) افزایش می یابد.

     (MPV (Mean Platelet Volume :

متوسط حجم یک پلاکت می باشد که حدود نرمال آن بین μ m3 12-7 است.MPV در تشخیص انواع اختلالات پلاکتی (ترومبوسیتوپنیک) کمک کننده می باشد.

آزمایشات بیوشیمی خون:

      FBS:

    ml100/mg  110-70

v     اگر FBSاز ml100/mg 126 بیشتر باشد فرد به بیماری دیابت مبتلاست. اگر FBS بین 126-110  باشد فرد دچار عدم تحمل گلوکز می باشد.

v     جهت تایید تشخیص دیابت از تست تحمل گلوکز (GTT) نیز استفاده می شود.در این تست ابتدا حدود 75 گرم گلوکز به بیمار داده می شود.غلظت گلوکز خون قبل از دریافت گلوکز خوراکی و به فواصل 5/0,1 و 2 ساعت پس از دریافت گلوکز خوراکی اندازه گیری می شود.اگر غلظت گلوکز خون بعد 2 ساعت و یا در یکی از نمونه بیش از ml100/mg 200 باشد فرد مبتلا به دیابت می باشد. اگر غلظت گلوکز خون بعد 2 ساعت بین ز ml100/mg 200-140 باشد فرد دچار عدم تحمل گلوکز می باشد.

v     برای بررسی سیر تغییرات قندخون و سیر درمان ,هموگلوبین گلیکوزیله یا هموگلوبین A1C(Hb A1C) اندازه گیری می شود .میزان نرمال Hb A1C حدود 6-4 درصد می باشد.در بیماران دیابتی که قند خون آنها بالا باشد و یا خوب کنترل نشود میزان  Hb A1C افزایش می یابد و ممکن است تا 15% هم برسد.

   اسید اوریک:

      ml100/mg  7-3

v     اسید اوریک در بیماران مبتلا به نقرس افزایش می یابد.

    کراتینین:

     ۵/۱  ـ ml100/mg  ./۵

     اوره:

      ml100/mg  40-20

     BUN(ازت اوره خون):

  ml100/mg  20-10

v     کراتینین ,اوره و BUN در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه افزایش می یابدو

  تری گلیسرید:

   ml100/mg  150-50

  کلسترول:

 مطلوب کمتر از ml100/mg  200

v     اگر کلسترول بین ml100/mg  240-200 باشد فرد در معرض خطر متوسط و اگر بیش از ml100/mg  240 باشدفرد در معرض خطر زیاد بیماری های شریان کرونر قلب قرار دارد.

v     از نظر احتمال خطر بیماری های شریان کرونری قلب در یک فرد, علاوه بر کلسترول لازم است LDL , HDL نیز بررسی گردند.که مقادیر آنها به صورت زیر می باشد.

LDL _:

کمتر از ml100/mg  130 حد مطلوب (خطر کم), ml100/mg  160-130 خطر متوسط, بالاتر از ml100/mg  160 خطر زیاد

 HDL_:

 کمتر از ml100/mg  35 خطر زیاد, ml100/mg  45-35  خطر متوسط,بالاتر از ml100/mg  45 خطر کم

     بیلی روبین توتال:

      ml100/mg  1-۰/۲

        _ بیلی روبین مستقیم: ۲/.  ـ  ۰ 

        _ بیلی روبین غیرمستقیم:  ۱ـ۱/.

v     معمولا به دنبال یرقان انسدادی ,بیلی روبین نوع مستقیم(کنژوگه) افزایش می یابد.بدنبال یرقان همولیتیک,بیلی روبین نوع غیرمستقیم(غیر کنژوگه) افزایش می یابد.

    پروتئین توتال:

     l100/gr 8-6     

 _ آلبومین :

 ml100/gr 5-۳/۵

     _ گلوبولین:

 ml100/gr 3-۱/۵

     آهن:

      ml100/μg 150-50

v     در کم خونی ناشی از فقر آهن ,آهن سرم کاهش می یابد.

     (TIBC (Total Iron binding capacity :

    مقدار حداکثر آهنی است که به پروتئین ترانسفرین متصل می شود و یا مقدار آهنی است که در ظرفیت خالی ترانسفرین قرار می گیرد.مقدار نرمال آن ml100/μg 450-250 است.

v     در کم خونی ناشی از فقر آهن ,TIBC افزایش می یابد.

     سدیم(Na):

 l/mEq145-135

 پتاسیم(k):

 ۵ـmEq-۳/۵ـ

 کلسیم(Ca):

 ml100/mg 11-9

 فسفر(P):

  ml100/mg 5/4-3

 بیکربنات(HCO3):

 /mEq 26-22

v     افزایش بی کربنات سبب آلکالوز متابولیک و کاهش بی کربنات سبب اسیدوز متابولیک می شود.

 SGOT(Serum Glutamic  Oxaloacetic Transaminase):50

20- -5 واحد

v     این آنزیم را به نام( AST(Aspartate amino Transferase نیز می گویند.

SGPT(Serum Glutamic  Pyruvic Transaminase    

 50-5 واحد

v     این آنزیم را بنام( AIT (Alanine amino Transferase  نیز می گویند.

v     در انفارکتوس میوکارد,SGOT افزایش می یابد.در بیماری های کبدی, SGOT و SGPT هردو افزایش می یابد.

آزمایشات بررسی وضعیت انعقادی خون

    ( BT (Bleeding Time یا زمان سیلان:

     9-1 دقیقه

   ( CT (Coagulation Time یا زمان لخته شدن :

     11-5 دقیقه

     ( ACT  (Activated Clotting Time

      یا زمان لخته شدن فعال شده:دراین تست,برای تسریع زمان انعقاد در لوله آزمایش ,از ذرات سیلیس استفاده می شود.این تست برای بررسی اثر هپارین استفاده می گردد.این تست ساده بوده و حتی در کنار تخت بیمار قابل انجام است.زمان طبیعی ACT ,90-60 ثانیه است.

    ( PT (Prothrombin Time یا زمان پروترمبین:

  ۱۴  -10 ثانیه(متوسط 12 ثانیه) یا 100-70%

v     با PT عملکرد فاکتورهای انعقادی 1,2,5, و 10 بررسی می شود.

v     جهت کنترل درمان ضد انعقادی با وارفارین سدیم از اندازه گیری استفاده مسی شود,لذا اندازه گیری در بیمارانی که وارفارین سدیم می گیرند ضروری می باشد.در این صورت حدود زمانی معمولا 5/2-5/1 برابر حد نرمال (بین 30-18 ثانیه و یا 30-20 در صد) در نظر گرفته می شود.

v     جهت کنترل درمان ضد انعقادی با وارفارین سدیم,(International Normal Ratio)

v      یا نسبت نرمالیزه بین المللی نیز استفاده می شود.حدود درمانی قابل قبول در این موارد 3-2 می باشد.اندازه گیری INR فقط در درمان طولانی مدت با وارفارین سدیم کاربرد دارد.

    ( APTT  (Activated Partial Thromboplastin Time  یا زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال شده:40-25 ثانیه

  (PTT (Thromboplastin Time Partial  یا زمان نسبی ترومبوپلاستین:

 70-60 ثانیه

v     با PTT و APTT عملکرد تمام فاکتورهای انعقادی به غیر از 7و8 بررسی می شود.

v     PTT و APTT بیشتر برای کنترل هپارین در مانی بکار می روند.حدود درمانی قابل قبول در این موارد معمولا 5/2-5/1 برابر حدود نرمال می باشد.

v     در حال حاضر در اکثر آزمایشگاهها نتیجه   APTT در برگه های آزمایش اعلام می شود که مقدار نرمال آن بین 40-25  ثانیه می باشد.

 

  آزمایش تجزیه ادرار  (Urinalysis)

 

تست

طبیعی

غیرطبیعی

رنگ

زرد کهربایی

رنگ قرمز دلالت بر هماچوری دارد که معمولا بدنبال انسداد مجاری ادراری,سنگ مجاری ادراری ,تومور,و نارسایی کلیوی دیده می شود.

شفافیت

شفاف

کدر:مواد زائد ,سدیمان باکتریایی(عفونت مجاری ادراری)

PH

8-6/4(متوسط 6)

قلیایی:در موارد استاز و عفونت مجاری ادراری

وزن مخصوص

030/1-003/1

معمولا منعکس کننده دریافت مایعات است.کمی در یافت مایع باعث بالا رفتن وزن مخصوص می شود.

پروتئین

ml100/mg 8-0

پروتئین اوری ممکن است بارژیم پر پروتئین,ورزش(خصوصا به مدت طولانی) و بیماری های کلیه همراه باشد.

گلوکز

منفی

گلوکزاوری بعد از دریافت قند زیاد یا همراه با دیابت دیده می شود.

کتون

منفی

کتونوری همراه با گرسنگی و کتواسیدوز دیابتی دیده می شود.

RBC

3-0

تومور بدخیم مجاری ادراری,صدمات و سنگ های مجاری ادراری

WBC

5-0 در زنان

2-0 در مردان

UTI(عفونت مجاری ادراری)

نیترات

منفی

وجود نیترات نشانه عفونت مجاری ادراری می باشد

Cast

منفی

UTI,بیماری های کلیه

بیلی روبین

منفی

یرقان

کریستال

منفی

احتمال بروز سنگهای مجاری ادراری

سلول اپی تلیال

3-1

 

 

v     آزمایش کشت ادرار:اگر تعداد باکتری کمتر از 10000 در میلی لیتر باشد تشخیص عفونت مجاری ادراری(UTI)منفی است.اگرتعداد باکتری بین 100000-10000  در میلی لیتر باشد تشخیص UTI مشکوک است.اگر تعداد باکتری بیش از 100000 در میلی لیتر باشد تشخیص UTI مثبت است.

  نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 16:54  توسط ف. هویدا  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM